Informacje prawne

Prawo autorskie

Copyright 2003-2020 Daimler Truck AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, video i animacyjne oraz złożone z nich kompozycje podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom w zakresie ochrony własności intelektualnej. Nie wolno ich kopiować, zmieniać ani wykorzystywać na innych portalach internetowych – ani w celach komercyjnych, ani w celu przekazywania osobom trzecim. Ponadto niektóre strony internetowe Daimler Truck AG zawierają materiały podlegające prawu autorskiemu osób, które je udostępniły.

 

Produkty i ceny

Po zakończeniu redakcji poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany w produktach i usługach. W trakcie terminu dostawy producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian wyglądu zewnętrznego, różnic w kolorystyce oraz zmian zakresu dostawy i świadczeń, o ile przy uwzględnieniu interesów firmy Daimler Truck zmiany te są akceptowalne dla Klienta. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, akcesoria lub inne elementy, nienależące do standardowego zakresu dostawy bądź usług. Różnice w kolorach mogą być uwarunkowane technicznie. Poszczególne strony mogą zawierać typy i usługi niedostępne w ofercie w niektórych krajach. Wzmiankowane przepisy ustawowe i podatkowe oraz ich skutki prawne obowiązują jedynie w Niemczech. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiącej regulacji w warunkach sprzedaży lub dostawy, obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. Dla naszych autoryzowanych dealerów podane ceny są cenami sugerowanymi. Dlatego o aktualnych cenach proszę się poinformować w naszym oddziale lub u autoryzowanego dealera.

 

Marki handlowe

Tam, gdzie nie podano inaczej, wszystkie marki wymienione na stronach internetowych koncernu Daimler Truck są ustawowo chronionymi znakami towarowymi koncernu Daimler Truck – dotyczy to zwłaszcza nazw modeli oraz wszystkich logo i emblematów przedsiębiorstwa.

 

Prawa licencyjne

Daimler Truck pragnie oferować Państwu w Internecie materiały innowacyjne i treściwe. Dlatego mamy nadzieję, że kreatywna zawartość naszych stron sprawia Państwu równie dużą radość, jak nam. Prosimy jednak o zrozumienie, że Daimler Truck musi chronić swoją własność intelektualną – w tym patenty, marki handlowe i prawa autorskie – tak że nasze strony internetowe nie dają żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej koncernu Daimler Truck.

 

Wypowiedzi odnoszące się do przyszłości

Strony internetowe, investor relations releases, sprawozdania z działalności, raporty okresowe, prognozy, prezentacje, dźwiękowe i filmowe przekazy z imprez (na żywo lub odtwarzane) oraz inne dokumenty na tej witrynie internetowej zawierają między innymi wypowiedzi odnoszące się do przyszłych wydarzeń, opierające się na bieżących ocenach kierownictwa. W wypowiedziach tych występują pojęcia takie jak „przewidywać”, „zakładać”, „sądzić”, „oceniać”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „móc”, „planować”, „projektować”, „powinien” i tym podobne. Wypowiedzi tego rodzaju są obarczone pewnym ryzykiem i niepewnością. Jako przykład można wymienić: spadek koniunktury w Europie lub Ameryce Północnej, zmiany kursów walut, stóp oprocentowania i cen surowców, wprowadzenie produktów przez konkurencję, nasilenie czynników zachęcających do sprzedaży, pomyślną realizację nowego modelu biznesowego dla smarta, przerwy w dostawie materiałów produkcyjnych spowodowane deficytami materiałowymi, strajkami załogi lub niewypłacalnością dostawców, spadek cen odsprzedaży pojazdów używanych. Do takich czynników należą oprócz innych zmian w ogólnych warunkach ekonomicznych i w ramowych warunkach handlowych, także zmiany w kursach walut i w poziomie stóp procentowych, wprowadzenie na rynek produktów konkurencyjnych, niewystarczająca akceptacja dla nowych produktów i usług oraz zmiany w strategii przedsiębiorstwa. Jak wyjaśniono w raportach Daimler złożonych amerykańskim organom nadzoru giełdowego U.S. Securities and Exchange Commision (włącznie z najnowszym rocznym sprawozdaniem z działalności formularz 20-F), wiele czynników może prowadzić do tego, iż rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od podanych tu przewidywań. Nie zamierzamy ani nie zobowiązujemy się na bieżąco aktualizować wypowiedzi odnoszących się do przyszłości, gdyż opierają się one wyłącznie na okolicznościach istniejących w dniu ich opublikowania.

 

Odpowiedzialność cywilna

Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią zapewnienia czy gwarancji, ani wyraźnie ani w sposób dorozumiany. W szczególności nie stanowią dorozumianego przyrzeczenia bądź gwarancji w odniesieniu do cech, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów. 

 

Na naszych stronach internetowych znajdują się również linki do innych stron w Internecie. Pragniemy zwrócić uwagę, że nie mamy żadnego wpływu na wygląd ani treść stron, do których odsyłają te linki. Dlatego nie odpowiadamy za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych tam informacji. Z tego względu niniejszym dystansujemy się od wszelkiej zawartości tych stron. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków, które zamieszczone są na naszych stronach internetowych i odsyłają do cudzych stron i ich zawartości.

 


Wskazówka dot. § 36 ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG)
Die Daimler Truck AG wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des deutschen Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.

 


Informacje na temat rozwiązywania sporów online
Komisja UE stworzyła platformę internetową do rozwiązywania sporów online (tzw. „Platformę ODR”). Platforma ODR służy jako centralny punkt pozasądowego rozstrzygania sporów, odnoszących się do zobowiązań umownych z tytułu zawartych w Internecie umów kupna/sprzedaży. Platforma ODR jest dostępna pod poniższym linkiem:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr