Przepraszamy. Niczego nie znaleźliśmy.

INFORMACJE PRAWNE.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright 2023 Daimler Truck AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach internetowych Daimler Truck AG podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych treści w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Daimler Truck AG zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

PRODUKTY I CENY

Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług. Ze strony producenta zastrzega się możliwość dokonania zmian konstrukcji lub kształtów, zakresu dostawy lub świadczeń oraz istnienia różnic w odcieniach kolorów, o ile zmiany i różnice te, przy uwzględnieniu interesów Daimler Truck, będą jeszcze do zaakceptowania przez klienta. Ilustracje mogą przedstawiać także akcesoria, wyposażenie dodatkowe lub inne elementy nie należące do seryjnego zakresu dostaw i świadczeń. Różnice w odcieniach barw uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą zawierać także modele i usługi, które nie są oferowane w Polsce. Stwierdzenia odnoszące się do przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą tylko Republiki Federalnej Niemiec. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiących regulacji zawartych w warunkach sprzedaży lub dostawy wiążącymi są zawsze ceny obowiązujące w dniu dostawy. Dla naszych dealerów podane ceny są jedynie niewiążącymi zaleceniami cenowymi. Dlatego też o aktualne informacje cenowe prosimy pytać w naszych oddziałach lub u dealerów.

ZNAKI TOWAROWE

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych Daimler Truck są prawnie chronionymi znakami towarowymi Daimler Truck AG, dotyczy to w szczególności nazwy modeli, jak również znaków logo oraz emblematów.

PRAWA LICENCYJNE

Daimler Truck chce zaoferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że Państwo tak samo jak my cieszycie się z naszego kreatywnego ukształtowania tego programu internetowego. Prosimy jednak o zrozumienie z Państwa strony dla faktu, że Daimler Truck musi chronić swoją własność intelektualna, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, oraz iż te strony internetowe nie przyznają nikomu z ich odbiorców żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej Daimler Truck AG.

WYPOWIEDZI PRZEWIDUJĄCE

Strony internetowe, publikacje dotyczące relacji inwestorskich, raporty roczne i okresowe, prognozy, prezentacje, transmisje audio i wideo z wydarzeń (na żywo lub nagrane) oraz inne dokumenty na tej stronie zawierają między innymi stwierdzenia dotyczące przyszłości, które opierają się na aktualnych szacunkach kierownictwa. Słowa takie jak „przewidywać”, „zakładać”, „wierzyć”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „może/mógłby”, „planować”, „projektować”, „powinien” i podobne wyrażenia identyfikują takie wypowiedzi przewidujące. Takie stwierdzenia wiążą się z pewnym ryzykiem i niepewnością. Przykładami tego są spowolnienie gospodarcze w Europie lub Ameryce Północnej, zmiany kursów walut, stóp procentowych i cen surowców, wprowadzenie produktów przez konkurentów, wyższe zachęty sprzedażowe, pomyślne wdrożenie nowego modelu biznesowego smart, przerwy w dostaw materiałów do produkcji, braki materiałowe, strajki pracowników czy niewypłacalność dostawców, a także spadek cen odsprzedaży używanych pojazdów. Jeśli którakolwiek z tych niepewności lub innych niewiadomych (z których niektóre są opisane pod nagłówkiem „Raport o ryzyku” w bieżącym raporcie rocznym Daimler Truck i pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka” w bieżącym raporcie rocznym Daimler Truck na formularzu 20-F złożonym w urzędzie nadzoru papierów wartościowych USA) lub założenia, na których oparte są stwierdzenia, okażą się błędne, rzeczywiste wyniki mogą znacznie odbiegać od wyników podanych lub pośrednio wyrażonych w tych stwierdzeniach. Nie zamierzamy ani nie zobowiązujemy się do bieżącej aktualizacji stwierdzeń przewidujących, ponieważ opierają się one wyłącznie na okolicznościach w dniu ich publikacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią zapewnienia czy gwarancji, ani wyraźnie ani w sposób dorozumiany. W szczególności nie stanowią dorozumianego przyrzeczenia bądź gwarancji w odniesieniu do cech, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów.

Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo również linki do innych stron internetowych. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które Państwo odwiedzacie poprzez te linki. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.

Wskazówka dot. § 36 ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG)
Firma Daimler Truck AG nie uczestniczy w postępowaniu rozstrzygającym spór przed sądem polubownym użytkownika w myśl VSBG i nie jest do tego zobowiązana.

Informacje na temat systemu internetowego rozstrzygania sporów
Komisja Europejska stworzyła platformę do rozwiązywania sporów przez internet (tzw. „Platforma ODR“). Platforma ODR służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży. Dostęp do platformy systemu operacyjnego można uzyskać pod następującym linkiem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr